Sekretess- och integritetspolicy

Sekretess- och integritetspolicy
Cockersydväst hanterar dina personuppgifter med vederbörlig försiktighet och respekterar integriteten för varje person som besöker webbplatsen.

Immateriell egendom
Innehållet på denna webbplats är immateriell egendom som tillhör Cockersydväst. Du har rätt att länka till innehåll på vår webbplats. Vill du däremot använda bilder, texter eller dylikt på annat sätt måste du ange källan. Cockersydväst förbehåller sig den immateriella rätten till de bilder, texter, dokument etc. som du skickar in. Du ansvarar själv för att dessa bilder, texter, dokument etc. inte kränker tredje parts immateriella rättigheter.

Uppgifternas tillförlitlighet
Informationen på denna webbplats är främst avsedd för Cockersydväst medlemmar. Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att garantera att innehållet på denna webbplats är korrekt och uppdaterat, men påtar oss inget ansvar för krav eller förluster som orsakats av att någon tar innehållet på denna webbplats för korrekt. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet.

Personuppgifter
Cockersydväst registrerar inga personuppgifter om dig med mindre att du frivilligt lämnar dem till oss. Om du lämnar personuppgifter till oss kommer vi att lagra denna information om dig. Vi säljer inte, eller på annat sätt vidarebefordrar, personuppgifter till tredje part. Undantaget från detta är inom SBK/SKK-sfären där vi använder personuppgifterna för att t ex registrera eller uppdatera medlemsskap.

Ej personligt identifierbara uppgifter
I vissa fall samlar vi in uppgifter om dig som inte är personligt identifierbara. Vi samlar in statistik för att kunna analysera besöksfrekvens, populära sidor, felaktiga anrop mm. Exempel på denna typ av uppgifter är: Vilken typ av webbläsare du använder; den typ av datorsystem du använder; tidpunkt besöket gjordes; vilka sidor du hämtat samt domännamnet på den webbplats från vilken du länkade till vår webbplats.

Cookies
Denna webbplats använder s.k. cookies. Cockersydväst använder inte dessa för att på något sätt lagra eller analysera information. Se mer under “Information angående cookies”.

”Privacy policy” för webbplats (CSV)

 

 

Behandlingen av personuppgifter om COCKERSYDVÄSTs kunder

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss i COCKERSYDVÄST. Vi gör allt vad vi kan för att skydda dem från obehöriga. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen.

Personuppgiftsansvarig

COCKERSYDVÄST är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för den behandling av personuppgifter som sker inom företaget. Observera att bolagen Noas och Robert Klein är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för deras respektive verksamhet.

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter inom COCKERSYDVÄST kan du vända dig till vår Kundtjänst via e-post GDPR@COCKERSYDVAST.COM eller telefon 0736-188222.

Har du allmänna frågor om integritetsskyddet i vår verksamhet kan du vända dig till vårt personuppgiftsombud under adressen

COCKERSYDVÄST
gdpr@cockersydvast.com

 Beställningar och reklamationer

När du beställer en vara eller tjänst hos COCKERSYDVÄST via till exempel Internet, telefon eller i en butik, kommer dina personuppgifter att registreras i vår kunddatabas och användas för administration av din beställning. Uppgifterna kan också komma att användas för marknads- och kundanalyser, uppföljning och utveckling av COCKERSYDVÄSTs tjänster samt för marknadsföringsändamål inom den koncern som COCKERSYDVÄST tillhör (inga personuppgifter lämnas ut utanför koncernen).

Personnummer registreras för att vi ska kunna ge krediter om du till exempel handlar mot faktura och måste registreras i kravärenden.

Vid reklamationer kommer relevanta uppgifter att registreras för att vi ska kunna hantera ditt ärende på ett effektivt sätt.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge de behövs för att vi ska kunna effektuera din beställning, fakturera, hantera klagomål och reklamationer och för att du ska kunna ta tillvara din rätt när det t.ex. gäller garantier.

Om du väljer att registrera ett kundkonto i vår Internetbutik finns det särskilda regler om hur länge uppgifterna kommer att finnas kvar hos oss, reglerna framgår av våra allmänna köpvillkor

Uppgifter om företag

För enskild näringsidkare registreras personnummer eftersom det är företagets organisationsnummer. Kontaktpersoner hos företag registreras med adress, telefonnr, avdelning, e-postadress och befattning.

Registerutdrag och rättelser

Du har rätt att en gång per år få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas i COCKERSYDVÄST.
Du ska i sådana fall begära detta skriftligt till personuppgiftsombudet (adress finns ovan).

Om du anser att en uppgift om dig är fel eller missvisande, bör du vända dig till Kundtjänst (kontaktinformation finns ovan).